Tebliğlerim

  Aydal, D., Gülhan, A., Uslu, A ve Demirkan, A., 2008. Determination of the ore enrichments in Hınzır Mountain (Kayseri-Akkışla) by using Landsat 7 ETM+ and Quickbird Data. Third International Conference on the Geology of the Tethys, South Valley University. p.46.   Aydal, D., Polat, O., Uslu, A ve Uslu, I., 2008. Locating of the ore bearing zebra dolomites by using Landsat 7 ETM+ and Quickbird Satellite data in Hınzır Mountain, Kayseri, Turkey. Third International Conference on the Geology of the Tethys, South Valley University. p.46.
  Aydal, D. Akça, İ., Uslu, A., Önder, A., Öztürk, B., Gör, M., 2007. Landsat 7 Etm + Proton Manyetometre ve Jeokimyasal Veriler Kullanarak Mersin (Silifke-Aydıncık Arası) Demir Yataklarının Karşılaştırılması. 60 Türkiye Jeoloji Kurultay Bildiri Özleri Kitabı, s. 466.   Aydal, D., Vural, A., Uslu(Taşdelen), İ. ve Aydal, E. G., 2006. Kuşçayırı-Kartaldağı (Bayramiç-Çanakkale) cevherleşme bölgesinin LANDSAT 7 ETM+ kullanılarak Crosta tekniği ile incelenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi 1.Uzaktan Algılama-CBS Çalıştay ve Paneli Bildiri Özleri Kitabı.
  Gökten, E., Aydal, D. ve Uslu, A.,2006. Şarkışla(Sivas) ve çevresinin stratigrafik, yapısal ve mineralizasyon özelliklerinin belirlenmesinde saha verileri ile LANDSAT 7 ETM+ ve QUICKBIRD verilerinin karşılaştırılması. İstanbul Teknik Üniversitesi 1.Uzaktan Algılama-CBS Çalıştay ve Paneli Bildiri Özleri Kitabı.   Aydal, D., Vural, A., Uslu(Taşdelen), İ. ve Aydal, E. G., 2006. Alakeçi-Kisacik (Bayramiç-Balıkesir) Cevherleşme Bölgesinin Landsat 7 ETM+ Kullanılarak Crosta Tekniği ile İncelenmesi. Bildiri özleri kitabı, sayfa 195.
  Aydal, D., Uslu(Taşdelen), İ., 2006. Ikonos, Aster ve Landsat Uydu Verilerinin Manyezit Araştırmalarında Karşılaştırılması: Mihalıççık-Eskişehir-Türkiye Örneği; Bildiri özleri kitabı, sayfa 188.   Aydal, D., Çopuroğlu, İ., Taşdelen, İ. ve Uslu, A.(2006) Nikel ve Manyezit Oluşumlarının SRTM ve İkonos Uydu Verileri ile İncelenmesi: Mıhalıççık-Eskişehir-Türkiye Örneği, 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, sf:450.
  Aydal, D., Gökten, E. ve Taşdelen, İ.(2006) Landsat 7 ETM Uydu Görüntülerinin Deniz Taban Morfolojisini Belirlemede Kullanılması; Finike Körfezi-Antalya-Türkiye Örneği, 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, sf:453.   Aydal, D., Arda, E. ve Dumanlılar, Ö.(2006) Granitoidik Kayaçların AlterasyonÜrünleri Üzerinde Landsat 7 Etm+ Verileri Kullanılarak Yapılan Crosta Teknikleri Uygulaması: Doğu Toros Kuşağında Bir Uygulama (GD Türkiye), 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, sf:446.
  Aydal,D., and Polat,O.(2004) Litolojik sınırların tanımlanmasında, kontrolunda ve düzeltilmesinde ve tektonik hatların belirlenmesinde CBS-UA tekniklerin önemi:Adana-Çiftehan ile Niğde-Kemerhisar-Çamardı arası bölgenin incelenmesi (The Importance Of GIS-RS Technics In Determining, Controlling And Redrawing Lithological Boundaries And Tectonic Lines: Case Study Area From Adana ?Çiftehan To Kemerhisar,Çamardı-Niğde), 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, sf:140-142.   Aydal,D.,Dumanlılar, Ö. and Polat O.(2004) Granitoyid kaynaklı porfiri tip bakır zenginleşmelerinin Landsat 7 TM görüntüleri ile tanımlanması : Malatya-Elazığ örneği (Determination Of The Granitoid Originated Porphyry Copper Enrichments By Using Landsat 7 TM Imagery: Case Study From Malatya ?Elazıg) 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, sf:70-71.
  AYDAL,D., Arslan, İ. and Polat O.(2003)Antakya-Kisecik Altın Mineralizasyon Bölgesinin Landsat 7 ETM+ Uydu Görüntüleri ile İncelenmesi. 56. Türkiye Jeoloji Kongresi, s 191-192.   Aydal,D., and Polat,O.(2004) Dekapaj hesaplarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS-CBS) programları yardımıyla yapılması : Şırnak'dan bir örnek (Volume Calculation Of The Excavated Areas With The Help Of GIS Programs : Example From Şırnak City_Turkey). 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, sf:158-159.
  Aydal,D.,Arslan,İ. and Polat O.(2003)Investigation of the auriferous sulphide mineralization and surrounded altered areas using by Landsat TM 7 imagery. Case study from Kisecik village_Hatay_Turkey. Presented in 56.th. Turkish Geological Congress. Abstract Book, p191-192   Aydal,D., and Polat,O.(2004) Granitoyidik kayaçlara bağlı porfiri bakır ve Au-Cu içeren kuvars damar tipi zenginleşmeler : Elazığ Baskil örneği (Granitoidic Rocks Related Porphry Copper Enrichments And Au-Cu Bearing Quartz Veins : Case Study From Baskil-Elazığ). 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, sf:68-69.
  Aydal,D.,Altaş,M. and Polat O.(2003)The Importance of GIS_RS techniques in controling geological maps and mining site investigation in Kızıldağ Ophiolites, Hatay_TURKEY. Presented in 10th anniversary of Mersin University Geological Congress , Mersin_Turkey, Abstract Book,p 114   Aydal,D., Polat,O., and Altaş,M.(2003)Cross-examination of the drainage systems with the lithological and tectonic data by using Landsat TM imagery in RS_GIS enviroment. Case study From Nigde and Hatay cities_Turkey. Presented in 10 th anniversary of Mersin University Geological Congress, Mersin_Turkey, Abstract Book,p 112-113.
  Aydal, D., (2000), Using Various Tree?s Leaves in Prospecting of the Auriferous Quartz veins and Sulphide lodes, 53.Türkiye Jeoloji Kurultayı,TJK Bildiri Özleri S.30,22-25 Şubat 2000.   Aydal, D., Kılınç, A.I. and Phillips, M., (1994), A New Method for Rapid Determinatons of Iron in silicate rocks, American Geophysical Union, p 356, Spring meeting, May 23-27 1994, Baltimore-Maryland-USA.
  Kayadibi, Ö., Aydal, D. and Kadıoğlu, Y.K., (1994), Bilecik-Söğüt Altın Mineralizasyonunun İncelenmesi, Türkiye Jeoloji Kurultayı Sempozyumu, s 94, Şubat 1994, Ankara-TÜRKİYE.   Kayadibi, Ö., Kadıoğlu, Y.K. and Aydal, D., (1994), Bilecik-Söğüt Magmatitlerinin Petrografisi ve Jeokimyası, Türkiye Jeoloji Kurultayı Sempozyumu, s 57, Şubat 1994, Ankara-TÜRKİYE.
  Aydal, D., (1989), Gold Bearing Listwaenites in the Araç massif-Kastamonu-Turkey, Europen Union of Geosciences V.meeting, Terra abstracts p 400, Mart 1989, Strasbourg-FRANCE.   Aydal, D., (1989), Gold Deposits in the SE part of the Kızıldağ massif, Hatay-Turkey, Europen Union of Geosciences V.meeting, Terra abstracts p 399, Mart 1989, Strasbourg-FRANCE.
  Gökten, E., AYDAL, D. ve Uslu, A.,2006. Şarkışla(Sivas) ve çevresinin stratigrafik, yapısal ve mineralizasyon özelliklerinin belirlenmesinde saha verileri ile LANDSAT 7 ETM+ ve QUICKBIRD verilerinin karşılaştırılması. İstanbul Teknik Üniversitesi 1.Uzaktan Algılama-CBS Çalıştay ve Paneli Bildiri Özleri Kitabı.   Aydal, D., (1989), Araç Masifinin Petrografik İncelenmesi, Türkiye Jeoloji Kurultayı Sempozyumu, TJK Özleri, s 27, Nisan 1989, Ankara-TÜRKİYE.
  Aydal, D., (1989), Hatay-Kızıldağ Masifi Güneydoğusunda Altın Zenginleşmeleri, Türkiye Jeoloji Kurultayı Sempozyumu, TJK Özleri, s 9, Nisan 1989, Ankara-TÜRKİYE.   Aydal, D.,(1988) Araç Masifinde Altın İçeren Listvenitler, Kastamonu-Türkiye, Hacettepe Üniversitesi 20. yıl Simpozyumu Bildiri Özleri, s 48 , Ekim 1988, Ankara-TÜRKİYE
  Vural, A ., Aydal, D., ve Akpınar,I.,2011, A low sulphur epithermal gold mineralisation in Kısacik-Ayvacik area (Çanakkale-Turkey) , Goldschmidt symposium,p123.   Vural, A ., AYDAL, D., ve Akpınar,I.,2011, A low sulphur epithermal gold mineralisation in Kısacik-Ayvacik area (Çanakkale-Turkey) , Goldschmidt symposium,p123.
  Kayadibi, Ö. ve AYDAL, D., 2012. Envisat ASAR/ALOS Palsar ve Landsat Verileri’nin Birleştirilmesi ve Çizgisellikleri Belirleme Potansiyellerinin İncelenmesi (Image Fusion of Envisat ASAR/ALOS Palsar and Landsat Data and Assessment of Lineaments Determination Potentials), 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı, s. 590-591.   Kayadibi, Ö. ve AYDAL, D., 2012. Hyperion Görüntüsünün Fizik Esaslı Metodlar Kullanarak Atmosferik Düzeltmesi ve Spektral Haritalama Uygulamaları (Atmospheric Corrections by Using Physic-Based Methods of Hyperion Image and the Applications of Spectral Mapping), 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı, s. 596-597
  Kayadibi, Ö. ve AYDAL, D., 2014. Yağlıdere-Bulutyayla-Olucak-Aktutan (Gümüşhane-KD Türkiye) Çevresindeki Hidrotermal Alterasyon Zonlarının Aster, EO-1 Hyperion ve ALI Görüntüleri Kullanılarak İncelenmesi. s. 808-809. 14-18 Nisan, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara.   Kayadibi, Ö. ve AYDAL, D., 2014. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde (CBS) Alansal Veri Modellemesi (Mineral Potansiyel Haritası) Uygulamaları: Örnek Bir Çalışma (Gümüşhane-KD Türkiye). s. 812-813. 14-18 Nisan, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara.
  AYDAL,D., Şan, Y. ve Tan, S.,(2016), Diyarbakır-Kulp Demir Yatakları: Uzaktan Algılama İle Tanımlanan Gabro Ve Piroksenitlerin Demir Yataklarının Bulunmasındaki Önemi, 69. TJK kurultayında sunum için kabul edildi.   AYDAL, D., 2015. Overcoming exploration challenges with remote sensing; Applications of remote sensing in mining geology; How to use technology for improved exploration in Turkey; Case studies of gold, iron, copper, zinc, chromite, barite and magnesite exploration. Terrapinn “The Turkey-Eurasia Mining Show”, Conrad Hotel-ISTANBUL; 9th September, 2015.
  AYDAL, D.ve Tan, S.,(2016), Muş-Kayalısu(Laçikan) Barit Yatakları; Uzaktan Algılama(UA) Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS )Ve Proton Manyetometre’nin Barit Yataklarının Yerlerini Belirlemedeki Önemi. 69. TJK kurultayında sunum için kabul edildi.